De medezeggenschapsraad (MR) is een verplicht inspraakorgaan op scholen, en wordt voor de helft door en uit ouders en voor de helft door en uit personeelsleden gekozen. Het bestuur en de directie van de school moeten hun beleid aan de MR voorleggen, ter advies of instemming. De MR toetst het beleid maar kan ook zelf voorstellen aan het bestuur doen en bepaalt zo mede het beleid van de school. De MR vergadert ongeveer 1 keer per maand.
U kunt in contact komen met de MR van PI-school Professor Waterink West  via Keltouma ait M’Rim (k.aitmrim@pi-scholen.nl) of Elise van Rietschoten (e.vanrietschoten@pi-scholen.nl). Ook kunt u via dit mailadres inzage vragen in de notulen van de deelraad, of informeren naar de data waarop de vergaderingen plaatsvinden.