De missie van de school
De Professor Waterinkschool is een PI school en geeft onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar. Op locatie West wordt onderwijs gegeven aan kinderen in de groepen 1, 2 en 3, in de leeftijd van 4 tot ongeveer 7 jaar. De kinderen hebben een observatievraag en gedragsproblemen veroorzaakt door psychiatrische problematiek die het leren en functioneren in de weg staan. Naast het verzorgen van onderwijs richten we ons primair op het ontwikkelen van de eigen identiteit van de kinderen, het aangaan van contacten, het aanleren van gewenst gedrag, gewoontevorming en het omgaan met gevoelens. Wij stimuleren de ontwikkeling in cognitie en gedrag, zodat de leerlingen beter functioneren in school en optimaal profiteren van het huidige en toekomstige onderwijsaanbod. Daarnaast zetten wij ons er voor in dat kinderen weer plezier krijgen in school. Hiertoe bieden wij de juiste aanpassingen in de leeromgeving en geven wij advies over de beste vervolgschool. Tijdens dit proces betrekken, informeren en ondersteunen wij de ouders/verzorgers.
Onze locatie West heeft tot doel voor al onze leerlingen onderwijs op maat te bieden en het gedrag van kinderen zo te beïnvloeden dat zij met een verbeterd perspectief op andere scholen hun schoolloopbaan kunnen vervolgen.

Visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend en veilig weet.
In onze pedagogische aanpak zijn we enerzijds gericht op begrip en acceptatie van beperkingen van de leerling, anderzijds zijn we voortdurend op zoek naar het vergroten van de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden.
De belangrijkste voorwaarden voor het bereiken van onze missie is het organiseren van een veilige onderwijsomgeving. In deze onderwijsomgeving willen we in ons onderwijsaanbod zorgdragen voor het vergroten van autonomie(zelfstandigheid), competentie en het herstellen/versterken van de ontwikkeling van relaties die voor het kind belangrijk zijn. Het leren van de schoolse vaardigheden is daarbij voor ons zowel doel als middel.

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

 • interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
 • onderwijs op maat geven: differentiëren
 • gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
 • een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
 • kinderen de gelegenheid geven explorerend en spelend te leren

Visie op leren
Alle kinderen op onze school hebben extra ondersteuningsbehoeften. Dat heeft te maken me onze specifieke doelgroep. Het leren kan hierdoor bemoeilijkt worden/zijn.
De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken passend bij de doelgroep.
Om te komen tot goed onderwijs aan onze kinderen zijn de volgende uitgangspunten van belang

 • respectvol communiceren met kinderen en ouders
 • uitgaan van de mogelijkheden van een kind
 • pedagogisch klimaat van rust, veiligheid en vertrouwen
 • uitdagende leeromgeving
 • doelgericht en planmatig werken aan cognitieve en
  sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen
 • rekening houden met de mogelijkheden, beperkingen en
  belevingswereld van de kinderen
 • kinderen positief benaderen, middels de competentiegerichte
  benadering. We werken samen met zorginstellingen, bijv. convenant met Levvel en samenwerken met het MOC.
 • ouders/verzorgers betrekken bij de ontwikkeling van hun kind op school
 • samen met de ouders hun kind stimuleren zich te ontwikkelen naar
  hun mogelijkheden
 • professioneel samenwerken met de verschillende zorgpartners volgens
  het principe: één kind, één plan
 • als team gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de
  ontwikkeling van alle leerlingen.

Visie op identiteit
Onze school is een school voor speciaal onderwijs. De aandacht voor algemene levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs.